பாண்டவர்கள் எதிர்கொண்ட ஐந்து சிக்கலான சூழ்நிலைகள் கட்டுரை
கல்வி

பாண்டவர்கள் எதிர்கொண்ட ஐந்து சிக்கலான சூழ்நிலைகள் கட்டுரை

“தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும் இறுதியில் தருமம் வெல்லும்” என்ற நியதியை தெளிவுர எடுத்துக்காட்டும் ஓர் இலக்கிய காவியமான மகாபாரதம் மனித வாழ்க்கைக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாகும். பாண்டவர்கள் எதிர்கொண்ட ஐந்து சிக்கலான சூழ்நிலைகள் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை “அறம் வெல்லும் மறம் அழிவினைத் தரும்”, “அவரவர் […]