ஆயுள் காப்பீடு என்றால் என்ன.
உங்களுக்கு தெரியுமா

ஆயுள் காப்பீடு என்றால் என்ன

எதிர்பாராத விதமாக இழப்புக்களை சந்திப்பது என்பது மிக அரிதாகவே காணப்படுகின்றது என குறிப்பிடலாம். இத்தகைய சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகின்றபோது எமது குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்கு ஆயுள் காப்பீடானது துணைபுரியும். அதாவது எமது குடும்பத்தின் நிதி சார்ந்த முறையினூடாக எமது குடும்பத்தை பாதுகாக்கின்ற ஒரு வழிமுறையாகும். ஆயுள் காப்பீடு என்றால் என்ன ஆயுள் […]