நாட்டார் பாடல்கள் கட்டுரை
கல்வி

நாட்டார் பாடல்கள் கட்டுரை

கற்றோரும், பாமரர்களும் ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் அமைந்து காணப்படும் நாட்டார் பாடலானது, மிகவும் தொன்மையும் காலவரை இல்லாததுமான செழுமையான இலக்கியங்கள் ஆகும். நாட்டார் பாடல்கள் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை இது என்பது மனித வாழ்வில் இன்றியமையாத ஒன்றாக காணப்படுகிறது. இசையை விரும்பாதவர்கள் என்று எவருமே இவ்வுலகில் காணப்படமாட்டார்கள். […]