உபாயம் வேறு சொல்
கல்வி

உபாயம் வேறு சொல்

உபாயம் என்பது ஒரு செயலை நிறைவேற்ற அல்லது ஒரு கருத்தை தெரிவிக்க மேற்கொள்ளும் வழிமுறையாகும். அத்துடன் தானம் கொடுத்தல், ஈதல், தந்திரமான வழிமுறையை கையாலால் போன்றவற்றையும் குறிக்கும். அதிகமாக மதிநுட்பத்தை பயன்படுத்தி சாமர்த்தியமாக ஒன்றை அடைந்து கொள்வதற்கான வழிமுறையை உபாயம் என்ற சொல் மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றது. உபாயம் வேறு […]

சம்பவம் வேறு சொல்
கல்வி

சம்பவம் வேறு சொல்

சம்பவம் என்பது திட்டமிட்டு நடத்தப்படும் கூட்டம், மேடை, நிகழ்வுகள் மற்றும் திட்டமிடாமல் ஏற்படும் நிகழ்வுகள் போன்றவற்றைக் குறிப்பது ஆகும். சம்பவங்கள் இரண்டு வகைப்படும். அவை தற்செயலாக ஏற்படும் சம்பவங்கள், உண்மை சம்பவங்கள் என்பனவாகும். தற்செயலாக பல சம்பவங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவற்றின் மூலம் நன்மைகளும் உண்டு தீமைகளும் உண்டு. தற்செயலாக […]

அலட்சியம் வேறு சொல்
கல்வி

அலட்சியம் வேறு சொல்

அலட்சியம் என்பது பல ஒரு நிகழ்வை அல்லது செயல்பாட்டை பற்றி முன்னரே அறிந்திருப்பினும் அவற்றைப் பற்றி கவலைப்படாத அல்லது கவனம் இல்லாத உணர்வு ஆகும். இது பல ஆபத்தான பல அசம்பாவிதங்களையும் விபத்துக்களையும் உண்டாக்கி விடும். தேவையான விஷயங்களில் அலட்சியம் கொள்வது அவசியமாகும். அதனால் பல நன்மைகள் உள்ளன. […]

மேற்பார்வை வேறு சொல்
கல்வி

மேற்பார்வை வேறு சொல்

மேற்பார்வை என்பது ஒரு மேற்பார்வையாளர் வேலை ஓட்டத்தை வழி நடத்தியும், கட்டுப்படுத்தியும், அவசியமான அளவிற்கு ஒருங்கிணைத்தும் மற்றவர்களின் வேலைகளை அதிகாரத்தோடு கண்காணிக்கும் முறை மேற்பார்வை எனப்படும். மேற்பார்வை மூன்று வகைப்படும். அவை வேலையை மையமாக கொண்டது, ஊழியரை அடிப்படையாக கொண்டது, பொருளை அடிப்படையாக கொண்டது என்பனமாகும். மேற்பார்வையாளர் ஒருவர் […]

நூழிலாட்டு என்றால் என்ன
கல்வி

நூழிலாட்டு என்றால் என்ன

வாகைத்திணையின் துறைகளுள் ஒன்றாக நூழிலாட்டு காணப்படுகின்றது. அதாவது மதுரை இளங்கண்ணி கோசிகனார் எனும் புலவர் பாடிய இரண்டு பாடல்கள் நூழிலாட்டு துறையினதாகக் காணப்படுகின்றது. நூழிலாட்டு என்றால் என்ன நூழிலாட்டு என்பது ஆட்டுதல் என்ற பொருளினை தருகின்றது. அதாவது வீரன் ஒருவன் தன் மார்பில் பாய்ந்த வேலை பறித்து எதிரிகளை […]

வேதியியல் என்றால் என்ன.
கல்வி

வேதியியல் என்றால் என்ன

இயற்கையின் அதீத சக்திகளையும் பரிமாண முறையில் மாற்றும் அறிவியலின் ஒரு பகுதி வேதியலாக காணப்படுகின்றது. அதாவது மனிதனுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய உருவாக்கப்பட்ட தொன்றாக வேதியல் அமைந்துள்ளது. வேதியியல் என்றால் என்ன வேதியல் என்பது அணுக்களால் அல்லது தனிமங்கள் மற்றும் மூலக் கூறுகளால் இணைந்து உருவாகும் சேர்மங்களை பற்றி […]

தரவுகளை உள்ளீடு செய்தல் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

தரவுகளை உள்ளீடு செய்தல் என்றால் என்ன

இன்று பல்வேறு செயற்பாடுகளின் போது தரவு உள்ளீட்டு முறைமையினை பயன்படுத்துகின்றனர். தரவு உள்ளீட்டின் மூலமாக இலகுவாக தரவுகளை சேகரிக்க முடியும். தரவுகளை உள்ளீடு செய்தல் என்றால் என்ன தரவுகளை உள்ளீடு செய்தல் என்பது கணினி அல்லது பிற மின்னணு சாதனத்தில் தரவுகளை உள்ளீட்டு தரவுத் தளத்தில் சேமிப்பதே தரவுகளை […]

கணிப்பொறி என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

கணிப்பொறி என்றால் என்ன

இன்று பல்வேறுபட்ட நபர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு மின்னனு சாதனமாக கணிப்பொறி காணப்படுகிறது. இது பல தகவல்கள் மற்றும் தரவுகளை கையாளக்கூடியதாக கணிப்பொறியானது காணப்படுகின்றது. கணிப்பொறி என்றால் என்ன கணிப்பொறி என்பது இன்று நாம் பயன்படுத்தப்படும் கணினியையே சுட்டிக்காட்டுகின்றது. அதாவது மூலதரவை பயனரிடமிருந்து உள்ளீடாக பெற்று பின்னர் அதனை செயலாக்குகின்றது. […]

சமுதாயம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

சமுதாயம் என்றால் என்ன

மனித குலத்தின் இருப்பாக சமுதாயத்தினை கூறமுடியும். அதாவது சமுதாயமானது இன்று அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து வாழ்வதற்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கியுள்ளது. சமுதாயம் என்றால் என்ன சமுதாயம் என்பது ஒரே மாதிரியான அரசியல் அதிகாரத்தில் உட்பட்ட சமூக பகுதிகளில் வாழ்கின்ற மக்கள் குழுவை சமுதாயம் எனலாம். சமூகம், சமுதாயம் என்பன […]

மின்புலம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

மின்புலம் என்றால் என்ன

மின் தன்மைகள் இரு வேறு தன்மையினை உடையதாக காணப்படுகின்றன. மின்புலமானது ஒரு காவிப்புலமாக திகழ்கின்றது. மின்புலம் என்றால் என்ன மின்புலம் என்பது ஓர் அணுவுக்குள் இரு தன்மையினை உடைய நுண்துகள்கள் காணப்படுகின்றன. இதனுள் ஒரு வகையான மின் தன்மையியை நேர்மின் தன்மை எனவும் மற்றொரு வகையான மின் தன்மையினை […]