பதிவுரு எழுத்தர் பணி என்றால் என்ன
பொதுவானவை

பதிவுரு எழுத்தர் பணி என்றால் என்ன

பதிவுரு எழுத்தர் பணியானது ஆவணங்களை பராமரித்துக் கொள்ள துணைபுரிகின்றது. பதிவுரு எழுத்தர் பணி என்றால் என்ன பதிவுரு எழுத்தர் பணி என்பது பணி அலுவலக ஆவணங்களை பராமரிப்பதாகும். அதாவது சில அலுவலகங்களில் கூடுதலாக ஜெராக்ஸ், படிப்பெருக்கி போன்ற உபகரணங்களை இயக்குபவர்களாகவும் பதிவுரு எழுத்தர்களின் பணியானது காணப்படுகிறது. பதிவுரு எழுத்தரின் […]