குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கட்டுரை.
கல்வி

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கட்டுரை

ஒரு நாட்டின் இன்றைய குழந்தைகளே நாளைய தலைவர்களாக வலம் வருவார்கள். ஆகவே அந்த குழந்தைகளை வளர்க்கும் போது அவர்களின் பாதுகாப்பு என்பது மிகவும் அவசியமானதாகும். பாதுகாப்பான சூழலில் வளரக்கூடிய குழந்தைகளே சிறந்த செயற்திறன், ஆரோக்கியமான சிந்தனை, சிறந்த கல்வி மற்றும் தேக ஆரோக்கியம் போன்றவற்றில் சிறந்து விளங்க முடியும். […]