பெண்ணே நீ பெருமை கொள் கட்டுரை.
தமிழ்

பெண்ணே நீ பெருமை கொள் கட்டுரை

உலகில் மனிதனின் அவனது சந்ததிகளின் வழித்தோற்றத்திற்கும் அடிப்படையாக அமைவது பெண் என்பவள் தான். பெண் இல்லையென்றால் இவ்வுலகத்தில் மானிடர்களின் ஜெனனம் என்பது நிகழாது. போற்றுவதற்கு சிறந்த ஓர் படைப்பினமே பெண் இனம் ஆகும். பெண்மை என்பது பெருமைக்குரிய ஒரு வரம் ஆகும். பெண்ணே நீ பெருமை கொள் கட்டுரை […]