குடும்ப வன்முறை என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

குடும்ப வன்முறை என்றால் என்ன

உலகில் பெரும்பேறு பெற்ற உயிரினம் மனித இனம் ஆகும். நன்மை, தீமை பற்றி அறியும் பகுத்தறிவுடைய சிறப்பு மனிதனுக்கு மட்டுமே உண்டு. இத்தகைய மனிதன் தனித்து வாழ்வது கடினமானதாகும். குடும்பமாக கூடி வாழ்ந்தால் தான் மனித இனத்தின் அனைத்து தேவைகளும் நிறைவு பெறும். எனவே மனித இனத்தின் அத்திவாரமே […]