தமிழர்களின் தடியடி தற்காப்பு கலை
உங்களுக்கு தெரியுமா

தமிழர்களின் தடியடி தற்காப்பு கலை

சிலம்பம் தமிழர்களது பாரம்பரிய பண்பாட்டு கலைகளில் முக்கியமான தற்காப்பு கலையாக காணப்படுவது “சிலம்பம்” ஆகும். இது ஒரு வீர விளையாட்டு வகையைச் சார்ந்ததாகும். சிலம்பத்திற்கு “கம்பு சுற்றுதல்” என்று இன்னொரு மறுபெயரும் உண்டு. சிலம்பம் ஆனது பல அம்சங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு விளையாட்டு ஆகும். இன்றைய இந்த […]