மரபுக்கவிதை தோற்றம் வளர்ச்சி கட்டுரை
கல்வி

மரபுக்கவிதை தோற்றம் வளர்ச்சி கட்டுரை

செம்மொழியான தமிழ் மொழியில் கவிதைகளை இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தி நோக்க முடியும். அவை மரபுக் கவிதை மற்றும் புதுக்கவிதை என்பனவாகும். இந்த வகையில் மரபுக் கவிதை என்பது தொண்டு தொட்டு வரும் பழமையான இலக்கிய நயம் மிக்க கவிதைகளை குறிப்பதாகும். மரபுக்கவிதை தோற்றம் வளர்ச்சி கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் […]