மருது பாண்டியர் பற்றிய கட்டுரை
கல்வி

மருது பாண்டியர் பற்றிய கட்டுரை

தொல்காப்பியம் தோன்றிய காலம் தொட்டு பாரதியார் கவிதை பிறந்த தலைமுறை வரை ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் வாழையடி வாழையாக கணக்கற்ற புரட்சி பெருவிரல்கள் தமிழ் மண்ணிலே தோன்றியுள்ளனர். அத்தகைய பெருவீரர்களுள் மருது பாண்டியர்களும் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாவர். மருது பாண்டியர் பற்றிய கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை இந்தியாவுக்கு வர்த்தக நோக்குடன் வந்த […]