மொழியின் சிறப்பு கட்டுரை
தமிழ்

மொழியின் சிறப்பு கட்டுரை

உலகில் 6500க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் தற்காலக்கட்டத்தில் பேசப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒவ்வொரு மொழிகள் காணப்படுகின்றன. விலங்குகளிலிருந்து மனிதனை வேறுபடுத்தி காட்டும் விடயங்களுள் மொழியும் ஒன்றாகும். மொழியின் சிறப்பு கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை எமது எண்ணங்களை பிறருக்கு தெரிவிக்கவும், பிறருடைய உணர்வுகளை நாம் புரிந்து கொள்ளவும் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவுவது […]