ஆழ்கடலின் அடியில் கட்டுரை.
கல்வி

ஆழ்கடலின் அடியில் கட்டுரை

நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதிகமான பகுதி கடல் பரப்பினாலேயே சூழப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறான கடல் பரப்பானது பல்வேறு விந்தைகளை கொண்டுள்ளதாக அமைந்துள்ளன. அந்த வகையில் ஆழ்கடலின் தன்மைகளை பார்த்தால் பல்வேறு தாவரங்கள், பல வண்ண நிற மீன்கள், மலைகள், பளபளப்பு முருங்கை கல் பாறைகள் மற்றும் மூழ்கிய கப்பல்கள் […]