குழந்தைகள் தினம் பேச்சு போட்டி
கல்வி

குழந்தைகள் தினம் பேச்சு போட்டி

அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குழந்தைகளின் எதிர்காலமே நாட்டின் எதிர்காலம் என்ற அடிப்படையில் இன்று குழந்தைகள் தினம் பற்றியே பேசப்போகின்றேன். குழந்தைகளின் நல்வாழ்வை அடிப்படையாகக் கொண்டு குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. அதாவது குழந்தைகள் தினமானது குழந்தைகளை வலுப்படுத்தவும், அவர்களது உரிமைகளை மேம்படுத்தவும், குழந்தைகளுக்கெதிரான வன்முறைகளை […]