முல்லைப்பாட்டு பெயர் காரணம்
கல்வி

முல்லைப்பாட்டு பெயர் காரணம்

கண்டதே காதல் கொண்டதே கோலம் என மக்கள் வாழ்ந்த சங்க காலத்தில் அகம் புறம் என்ற இரு பெரும் ஒழுக்கங்கள் பேணப்பட்டு வந்தன. அவற்றில் அக ஒழுக்கத்தை முழுமையாக உள்ளடக்கிய பாடலே முல்லைப்பாட்டு ஆகும். சங்க கால முல்லை நிலம் சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் தாம் வாழும் நிலங்களை […]