நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் காமராஜர் கட்டுரை
கல்வி

நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் காமராஜர் கட்டுரை

நம் இந்திய தேசத்துக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையிலும், இத்தேசத்தின் அபிவிருத்தியை இலக்காகக் கொண்டும் பல்வேறு தலைவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வையே அர்ப்பணித்துள்ளனர். அந்த வகையில் எம்முடைய நாட்டுக்காக உழைத்த நல்லவர்களுள் காமராஜரும் மிகவும் முக்கியமான ஒருவராவார். இந்திய நாட்டிற்கான அவரது பணி மிகவும் ஆழமானதாகவே அறியப்படுகின்றது. நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் […]