நீங்கள் மிகவும் விரும்பிப் படித்த நூல்கள் யாவை
தமிழ்

நீங்கள் மிகவும் விரும்பிப் படித்த நூல்கள் யாவை

நூல்கள் என்பவை மனிதன் தான் சிந்தித்த கற்பனை செய்த விரும்பிய கருத்துக்கள் அனைத்தையும் எழுத்து வடிவில் பதித்து வைக்க உருவாக்கிக் கொண்ட கருவி ஆகும். நூல்களின் வரலாறு 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே தொடங்குகின்றது. அச்சியந்திரங்கள், காகிதங்கள், அச்சிடும் மை முதலான பொருட்களின் பயன்பாடுகள் பெருகிய கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளில்தான் […]