ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் கட்டுரை.
கல்வி

ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் கட்டுரை

இந்த பூமியில் பிறந்த அனைத்து உயிர்களுக்கும் அடிப்படையாக காணப்படுகின்ற கடவுள் என்பவர் ஒருவரே ஆவார் மற்றும் இவ்வுலகில் பிறக்கின்ற அனைத்து குழந்தைகளும் இறைவனது குழந்தைகளே ஆவர். ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை “ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்” என்பது திருமூலரது திருமந்திரத்தின் திருவாக்கு […]