பெண்கள் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்
ஆன்மிகம்

பெண்கள் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்

மனிதர்களாக பிறந்த ஒவ்வொருவரது வாழ்விலும் தூக்கம் என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாகும். ஓய்வின்றி ஓடி உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் மானிடர்கள் வாழ்வில் போதியளவு தூக்கம் சிறந்த ஓய்வினைப் பெற வழிவகுக்கும். தூக்கத்தில் கனவு என்பது சாதாரணமான விடயம் ஆகும். கனவுகளில் பற்பல விதங்களில் கனவுகளில் வெவ்வேறு வகையான பெண்கள் வருவதனால் கிடைக்கும் […]