போகம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

போகம் என்றால் என்ன

உலகில் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்வதில்லை. ஒரு சிலர் ஆனந்தமாகவும், வேறு சிலர் கவலைகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த நிலை நமக்கு மட்டும் பொருந்தாது. நாம் வாழும் பகுதியை சார்ந்ததாகவும் இருக்கின்றது என்பதனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறெனில் நான்கு நிலைகளாக நாம் அதனைப் பிரித்துக் […]