சுவாமி விவேகானந்தர் பற்றிய கட்டுரை
கல்வி

சுவாமி விவேகானந்தர் பற்றிய கட்டுரை

உலகில் காணப்படும் பல சமயங்களில் எப்போது? யாரால்? எங்கு? தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்று இதுவரை காலமும் யாராலும் கண்டறியப்படாத தொன்மை வாய்ந்த இந்து சமயத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவிய பல புனிதர்களால் விவேகானந்தரும் ஒருவர் ஆவார். சுவாமி விவேகானந்தர் பற்றிய கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை மனிதனாகப் பிறந்து மனித வடிவில் […]