தமிழ் மொழி வளர்ச்சி கட்டுரை
தமிழ்

தமிழ் மொழி வளர்ச்சி கட்டுரை

உலகில் பல மொழிகள் காணப்பட்ட போதிலும் அவற்றினுள் தனித்தன்மையும், சிறப்பும் மிகுந்த ஓர் மொழியாகவே தமிழ் மொழி காணப்படுகின்றது. அதாவது காலத்தால் அழியாத சிறப்பு கொண்ட தமிழ் மொழியானது தமிழர்களின் வளர்ச்சியோடு இணைந்து கூடவே வளர்ந்து கொண்டு வருவதனைக் காணலாம். தமிழ் மொழி வளர்ச்சி கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் […]