அதிகாரம் என்றால் என்ன
கல்வி

அதிகாரம் என்றால் என்ன

நிர்வாக ரீதியான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு மிக முக்கியமானதொன்றாக அதிகாரமானது விளங்குகின்றது. அதிகாரம் என்றால் என்ன அதிகாரம் என்பது குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் செயற்படுத்தக் கூடிய சிறப்புரிமைகள், ஆட்சியை குறித்து நிற்கின்றது. அதாவது சட்டம், கொள்கை, கட்டுப்பாடுகள் போன்றன ஒரு தலைமையில் இருந்து உருவாகின்றது. அவற்றை அமுல்படுத்துவதற்கு அதிகாரமானது அவசியமாகின்றது. அந்த […]