இந்திய பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி
உங்களுக்கு தெரியுமா

இந்திய பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி

இந்திய பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி ஜாவா அகழி இந்த உலகமானது பஞ்ச பூதங்களால் முழுவதுமாக ஆட்கொள்ளப்பட்டு இயங்கி வருவதாக நம்பப்படுகின்றது. நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் ஆகியனவே ஐம்பூதங்கள் ஆகும். இவற்றுள் இந்த பூமியின் பெரும்பாலான பகுதி நீரினால் சூழப்பட்டுள்ளது என்பது விசேட அம்சம் ஆகும். கடல், […]