இன்றைய சிறுவர்கள் நாளைய தலைவர்கள் கட்டுரை
கல்வி

இன்றைய சிறுவர்கள் நாளைய தலைவர்கள் கட்டுரை

இன்றைய குழந்தைகள் நாளை தலைவர்களாக மாறுகிறார்கள். இன்றைய தலைவர்கள் மற்றும் செயற்பாட்டாளர்கள். அவர்களின் தரமும் ஆளுமையும் தேசத்தின் தலைவிதியை தீர்மானிக்கின்றன. இன்றைய சிறுவர்கள் நாளைய தலைவர்கள் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை உலகில் வாழ்கின்ற மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் சிறுவர்களாக காணப்படுகின்றனர். சிறுவர்கள் நாளைய நாட்டின் […]