உணவை வீணாக்காதீர்கள் கட்டுரை.
கல்வி

உணவை வீணாக்காதீர்கள் கட்டுரை

உலகில் உணவுப் பற்றாக்குறையுடன் ஏழைகள் பலர் நம்மிடையே வாழ்கிற இந்நாட்டில் உணவு வீண்விரையம் செய்வது மிகப்பெரிய சமூகக்குற்றமாகும். உணவை வீணாக்காதீர்கள் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை உணவு என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அவர்கள் வளர்க்கின்ற விலங்குகள், செல்லப் பிராணிகள், அவர்கள் வளர்க்கும் பறவைகள், அவர்கள் வளர்க்கும் மீன்கள் எனபவற்றிற்கும் […]