சம்பவம் வேறு சொல்
கல்வி

சம்பவம் வேறு சொல்

சம்பவம் என்பது திட்டமிட்டு நடத்தப்படும் கூட்டம், மேடை, நிகழ்வுகள் மற்றும் திட்டமிடாமல் ஏற்படும் நிகழ்வுகள் போன்றவற்றைக் குறிப்பது ஆகும். சம்பவங்கள் இரண்டு வகைப்படும். அவை தற்செயலாக ஏற்படும் சம்பவங்கள், உண்மை சம்பவங்கள் என்பனவாகும். தற்செயலாக பல சம்பவங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவற்றின் மூலம் நன்மைகளும் உண்டு தீமைகளும் உண்டு. தற்செயலாக […]