பூஜ்ஜியம் வேறு சொல்
கல்வி

பூஜ்ஜியம் வேறு சொல்

கணிதத்தில் காணப்படும் 0 என்ற எண்ணை குறிக்கும் எண் இலக்கமே பூஜ்ஜியமாகும். அந்த வகையில் இந்த இலக்கமானது மனித பண்பாடு, நாகரீகத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஆதரமாக அமைந்துள்ளது. மேலும் இந்த பூஜ்ஜியமானது பாபிலோனில் எண்களை எழுதும் போது ஓர் இடத்தை நிரப்புவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது. இதனை வெறும் குறியீடாக கருதாமல் […]