மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் நன்மை தீமைகள் கட்டுரை
கல்வி

மக்கள் தொகை பெருக்கத்தின் நன்மை தீமைகள் கட்டுரை

உலகில் அல்லது குறித்த பிரதேசத்தில் வாழக்கூடிய மொத்த மக்களின் எண்ணிக்கையினை குறிப்பதற்கே மக்கள் தொகை என்ற சொல் பயன்படுவதனை காணலாம். அதாவது மனிதர்களின் இனத்தொகையைக் குறிப்பதாக இந்த மக்கள் தொகை காணப்படும். தற்காலங்களில் உலகில் மக்கள் தொகை பெருக்கம் சடுதியாகவே வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே வருகின்றமையைக் காணலாம். மக்கள் […]