முகத்தில் உள்ள மங்கு மறைய டிப்ஸ்
வாழ்க்கை

முகத்தில் உள்ள மங்கு மறைய டிப்ஸ்

அன்பார்ந்த வாசகர்களே! சருமத்தின் மீது அக்கறையுள்ள அன்பானவர்களே! கன்னத்தில் மங்கு என்று சொல்லப்படுகின்ற கரும்புள்ளிகள் உருவாக காரணம் மொலஸ்மா ஆகும். இன்றைய பதிவில் நாம் முகத்தின் மீது ஏற்படும் மங்குகளை போக்குவதற்கான இயற்கையான வழிகளைப் பார்ப்போம். முகத்தில் உள்ள மங்கு மறைய டிப்ஸ் வில்வங்காய் அரைத்து காய்ச்சாத வெறும் […]