முடி வேறு சொல்
கல்வி

முடி வேறு சொல்

முடி என்பது எமது உடலின் ஓர் உறுப்பு எனலாம். மனிதர்கள் மட்டும் இன்றி மிருகங்கள், பறவைகள் என அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் முடி காணப்படும். அத்தோடு மிருகங்கள், பறவைகள் என்பவற்றிற்கு பாதுகாப்பு கவசமாகவும் முடி காணப்படுகின்றது. நாய்க்கு வியர்காது காரணம் என்னவெனில் அதன் முடி வியர்வையை சீர் செய்யும். ஆண்களை […]