முத்தலாக் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

முத்தலாக் என்றால் என்ன

ஒவ்வொரு இந்தியக் குடிமகனும் தனிநபர் சட்டம் மூலமாகவே ஆளப்படுகின்றார்கள். திருமணம், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, விவாகரத்து, ஜீவனாம்சம், சொத்துரிமை உள்ளிட்டவை அதில் அடங்கும். முஸ்லீம்களைப் பொறுத்த வரையில் ஷரியத் சட்டங்களே தனிநபர் சட்டமாக உள்ளது. அதில் விவாகரத்து என்பது ஆண்களுக்கான உரிமையாக “தலாக்” சொல்வதாகவும், பெண்கள் “குலா” சொல்லியும் விவாகரத்துச் […]