விளிச்சொல் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

விளிச்சொல் என்றால் என்ன

மக்களின் வாழ்வை உள்ளதை உள்ளபடி அப்படியே பிரதிபலிக்கின்ற கண்ணாடி மக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்ளும் ஒரு கருவியாகும் ஒளி வடிவிலும் எழுத்து வடிவிலும் மனித உணர்வுகளையும் சிந்தனைகளையும் செயல்களையும் வெளிப்படுத்தும் ஒரு சாதனமாக மொழி உள்ளது. அந்தவகையில் தமிழில் இலக்கணமே விதிகள் மூலமாக மொழியைச் செம்மையாய் வைத்திருக்க […]