7 வள்ளல்கள் பெயர்கள் மற்றும் சிறப்புகள்
கல்வி

7 வள்ளல்கள் பெயர்கள் மற்றும் சிறப்புகள்

சங்ககால இலக்கியமான பத்துப் பாட்டில் மூன்றாம் பாடலான சிறுபாணாற்றுப் படையைப் பாடிய நல்லூர் நாத்தனார் ஏழு வள்ளல்கள் பற்றியும் சிறப்பாக பாடியுள்ளார். 7 வள்ளல்கள் பெயர்கள் 7 வள்ளல்கள் பெயர்கள் மற்றும் சிறப்புகள் 1. பேகன் பேகன் என்பவர் பொதினி மலையின் தலைவன் ஆவான். தற்போது இந்த இடத்தினை […]