அரசு பொருட்காட்சி கட்டுரை
கல்வி

அரசு பொருட்காட்சி கட்டுரை

அரசாங்கத்தினால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்படும் ஓர் நிகழ்வாகவே இந்த அரசு பொருட்காட்சி காணப்படுகின்றது. அதாவது எமது இந்திய நாட்டின் பல்வேறு துறைகளும் சங்கமிக்கும் ஓர் ஆட்சி மைதானமாக இந்த பொருட்காட்சி காணப்படும். அரசு பொருட்காட்சி கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை அரசின் பொருட்காட்சி என்பது அரசாங்கத்தினால் ஒரு நகரத்தின் […]