ஆறுமுக நாவலர் கட்டுரை
கல்வி

ஆறுமுக நாவலர் கட்டுரை

உலகின் தமிழ் மற்றும் சைவம் என்பவற்றை வளர்ப்பதற்காக தமது வாழ்வை அர்ப்பணித்த பெரியவர்களில் ஈழத்தில் வாழ்ந்த ஆறுமுக நாவலர் எனும் பெரியார் முக்கியமானவராக காணப்படுகிறார். ஆறுமுக நாவலர் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை இளமையிலேயே புலமை நலம் சிறக்கப் பெற்றுக் காணப்பட்ட ஆறுமுக நாவலரை யாழ்ப்பாணத்து மக்கள் எல்லாம் […]