எனது வாக்கு எனது உரிமை கட்டுரை
கல்வி

எனது வாக்கு எனது உரிமை கட்டுரை

ஒரு நாட்டை ஆளும் அதிகாரம் என்பது மிகவும் வலிமையான மற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றாகும். எனவே அதனை தீர்மானிக்கும் வாக்கினை சரியான முறையில் பயன்படுத்துவது அவசியம் ஆகும். இந்த வாக்குரிமை என்பது ஒவ்வொரு நாட்டு குடிமக்களினதும் அதிகாரத்தினை தீர்மானிக்கும் ஆற்றல் கொண்டதாகும். ஒவ்வொரு வாக்கும் மிகவும் பெறுமதியானதாகும். எனவே […]