இயற்கையும் மனித வாழ்வும் கட்டுரை
கல்வி

இயற்கையும் மனித வாழ்வும் கட்டுரை

உலகில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குவது இயற்கையாகும். இயற்கையை பேணிப் பாதுகாப்பதன் மூலம் செழிப்பான வாழ்க்கையை கொண்டு செல்லலாம். இயற்கையும் மனித வாழ்வும் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை இயற்கை என்பது நம்மைச் சுற்றியுள்ள இயற்பியல் சூழலுக்கும் வளிமண்டலம், தட்பவெப்பநிலை, இயற்கை வளங்கள், சுற்றுச்சூழல், தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் […]