காற்று மாசுபாடு தடுக்கும் முறைகள்
கல்வி

காற்று மாசுபாடு தடுக்கும் முறைகள்

மனிதன் உயிர்வாழ அடிப்படையானது காற்றாகும். இத்தகைய நாம் சுவாசிக்கும் காற்று இன்று அதிகம் மாசடைந்து வருகின்றமையை அவதானிக்க முடிகின்றது. இந்த நூற்றாண்டில் பெருகிவரும், சனத்தொகை, தொழிற்புரட்சி, அபிவிருத்தித் திட்டங்கள், நகரமயமாதல், அணுசோதனை போன்ற மனிதச் செயற்பாடுகளாலும், எரிமலை வெடிப்பு, புயல், காட்டுத் தீ போன்ற இயற்கைக் காரணங்களாலும் காற்று […]