மரத்தின் பயன்கள் கட்டுரை
கல்வி

மரத்தின் பயன்கள் கட்டுரை

மனிதர்கள் மரங்களை பல்வேறுபட்ட வகையில் இன்று பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் மரங்களின் பயன்களானவை எண்ணற்றவையாகவே காணப்படுகின்றன. இன்று சூழலின் சமநிலையை பேணுவதில் மரங்களின் பங்கானது அளப்பரியதாகும். மரத்தின் பயன்கள் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை நாம் இன்று உயிர் வாழ்வதற்கான காற்று மரங்களிடம் இருந்தே எமக்கு கிடைக்கப் […]