மொழிபெயர்ப்பு என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

மொழிபெயர்ப்பு என்றால் என்ன

தொடர்பாடலின் சிறந்த ஊடகமாக மொழி காணப்படுகின்றது. இந்த உலகில் வாழ்கின்ற அனைவராலும் அனைத்து மொழியிலும் தொடர்பாடலை மேற்காள்வது என்பது சாத்தியமற்ற ஒன்றாகும். ஏனெனில் அனைவருக்கும் அனைத்து மொழிகளும் தெரிந்திருக்காது இந்த சந்தர்பத்திலேயே மொழி பெயர்ப்பினது தேவை அவசியமாகின்றது. அதாவது மற்றவர்களது கருத்துக்கள் மற்றும் சிந்தனைகளை எமக்கு பரிச்சயமான மொழியில் […]