முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் பற்றிய கட்டுரை
கல்வி

முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் பற்றிய கட்டுரை

அரசியல் மற்றும் கலாச்சாரத்தில் ஓர் உயர்ந்த ஆளுமை பெற்றவராகவே முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் என அழைக்கப்படும் மு.கருணாநிதி அவர் காணப்பட்டார். அதாவது இவர் தமிழ் இலக்கியம், அரசியல், சினிமா போன்ற துறைகளில் தேர்ந்தவராகவும், சிறந்த எழுத்தாளராகவும், பேச்சாளராகவும் விளங்கியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் பற்றிய கட்டுரை குறிப்பு […]