நிலவளம் பாதுகாப்பு கட்டுரை
கல்வி

நிலவளம் பாதுகாப்பு கட்டுரை

இந்த உலகில் வாழும் ஒவ்வொரு உயிரியும் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரைக்கும் இந்த நிலத்துடன் பின்னிப்பிணைந்த தொடர்பு கொண்டவையாகவே காணப்படுகின்றன. நாம் மட்டுமல்லாது எமது வருங்கால சந்ததியினரும் மற்றும் ஏனைய பிற ஜீவராசிகளும் எந்தவித சிரமமும் இன்றி வாழ்வதற்கு நில வளத்தினை பாதுகாப்பது எம் அனைவரதும் கடமையாகும். நிலவளம் […]