பணவாட்டம் என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

பணவாட்டம் என்றால் என்ன

பணவாட்டம் என்பது பணவீக்கத்திற்கு நேர் எதிர் நிலையாகும். இது பொதுவாக பணத்தின் விநியோகம் குறையும் போது மட்டுமே ஏற்படுகிறது. இது பொருளாதாரத்தில் கடன் மற்றும் பண வழங்கலில் ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புடையது. இதன் விளைவாக, நாணயம் வாங்கும் சக்தி நிலையாக அதிகரிக்கிறது. நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI) போன்ற பொருளாதார […]