பண்டைய தமிழ் சமூகம் கட்டுரை
கல்வி

பண்டைய தமிழ் சமூகம் கட்டுரை

பண்டைய கால தமிழ் சமூகமானது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பண்பாட்டு மரபுகளையும் வரலாறுகளையும் உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகிறது. பண்டைய தமிழ் சமூகம் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை பண்டையகால தமிழ் சமூகம் என்பது இந்தியாவினுடைய வரலாற்றின் ஒரு இன்றியமையாத பகுதியாக காணப்படுகிறது. இது கி.மு 600 தொடக்கம் கி.பி 300 வரையான அதாவது […]