பயனிலை என்றால் என்ன
கல்வி

பயனிலை என்றால் என்ன

எந்தவொரு வாக்கியத்தினையும் பொருளுடன் கூடிய வகையில் உருவாக்கும் போதுதான் அனைவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த வகையில் தமிழ் இலக்கணத்தில் ஒரு வசனமானது எழுவாய், செயற்படுபொருள், பயனிலை என மூன்று கூறுகளை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. இந்த மூன்றிலும் வாக்கியம் முற்றுப்பெற அவசியமானதொன்றாகவே பயனிலை அமைந்துள்ளது. பயனிலை என்றால் என்ன […]