சமுதாயத்தில் மாணவர்களின் பங்கு கட்டுரை
கல்வி

சமுதாயத்தில் மாணவர்களின் பங்கு கட்டுரை

சமுதாயம் என்பது ஒரு நபர் அல்ல பல நபர்கள் சேர்ந்த ஒரு கூட்டமைப்பாகும். இன்றைய காகல கட்ட சமுதாயம் பல இன்னல்களை சந்திக்கின்றது. அவற்றை நீக்க உதவி செய்ய வேண்டியது எமது ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். அவ்வகையில் சமுதாயத்தில் மாணவரின் பங்கு என்பது இன்றியமையாதது. சமுதாயத்தில் மாணவர்களின் பங்கு கட்டுரை […]