சிறுகதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் கட்டுரை
கல்வி

சிறுகதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் கட்டுரை

சிறுகதைகள் என்பது அந்தந்த கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் அப்போதைய காலகட்டங்களில் வாழ்ந்த எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்டதையே ஆகும். இந்த சிறுகதைகள் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை அனைவராலும் விரும்பப்படுகின்றன. சிறுகதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை உலகத்தில் தோன்றிய அனைத்து சமூகங்களிலும் கதை சொல்லுதல், கேட்டல் […]