சூழ்நிலை மண்டலம் என்றால் என்ன
தமிழ்

சூழ்நிலை மண்டலம் என்றால் என்ன

மனிதன் மற்றும் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் வாழக்கூடிய பகுதியையும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள சூழலை நாம் சுற்றுச் சூழல் என்கின்றோம். மேலும், சுற்றுச் சூழல் என்பது நம்மைச் சுற்றியுள்ள அனைத்தையும் குறிக்கும். இவை உயிருள்ளவையாகவோ அல்லது, உயிரற்றவையாகவோ இருக்கலாம். இந்த உயிரினங்கள் ஒன்றையொன்று சார்ந்து வாழ்வதுடன் சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் […]