தகவல் தொடர்பு என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

தகவல் தொடர்பு என்றால் என்ன

அறிவியல் சார்ந்த வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்லாது எளிமையான வாழ்க்கைக்கும் அடிப்படையாக தகவல் தொடர்பே அமைந்துள்ளது. இன்று தகவல் தொடர்பானது பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றதனை காணக்கூடியதாக உள்ளது. தகவல் தொடர்பு என்றால் என்ன தகவல் தொடர்பு என்பது ஓரிடத்திலிருந்த தொலைவில் இருக்கும் மற்றொரு இடத்தோடு எமது தகவல்வளை பரிமாரித்துக்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தும் […]